در آيه 87 سوره مباركه ....... دعاي حضرت يونس كه در شكم نهنگ گرفتار شده بود آمده است

در آيه 87 سوره مباركه ....... دعاي حضرت يونس كه در شكم نهنگ گرفتار شده بود آمده است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوره بقره (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی