پر جمعیت ترین شهر ناحیه ی کوهستانی کدام است؟

پر جمعیت ترین شهر ناحیه ی کوهستانی کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی