رییس جمهور امریکا که دستور حمله اتمی به ژاپن را صادر کرد؟

رییس جمهور امریکا که دستور حمله اتمی به ژاپن را صادر کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی