شاعر و متفکّر حروفیه در قرن هفتم هجری که به طرز فجیع قبل از کشتنش شکنجه شد

شاعر و متفکّر حروفیه در قرن هفتم هجری که به طرز فجیع قبل از کشتنش شکنجه شد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی