کدام زمین است که از اول خلقتش تا کنون فقط یک بار خورشید به آن تابیده

کدام زمین است که از اول خلقتش تا کنون فقط یک بار خورشید به آن تابیده

تاکنون 24 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زمین ناهموار (12 نفر)
  • زمین هموار (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی