کدام زمین است که از اول خلقتش تا کنون فقط یک بار خورشید به آن تابیده

کدام زمین است که از اول خلقتش تا کنون فقط یک بار خورشید به آن تابیده

تاکنون 36 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زمین هموار (19 نفر)
  • زمین ناهموار (17 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی