بیشترین سرعتی که انسان به ان دست یافته..... با سفینه اپلو10 است.

بیشترین سرعتی که انسان به ان دست یافته..... با سفینه اپلو10 است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی