کدامیک از افراد زیر فیلم نامه نویس نیست؟

کدامیک از افراد زیر فیلم نامه نویس نیست؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • محسن مخلباف (3 نفر)
  • ابراهیم حاتمی کیا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی