اعصابی که خبر را از محیط به دستگاه مر کزی عصبی می اورند کدام است؟ گزینه 1.2.4 نیست

اعصابی که خبر را از محیط به دستگاه مر کزی عصبی می اورند کدام است؟ گزینه 1.2.4 نیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی