کدام سوره‌ قرآن به زبان بندگان نازل شده است؟

کدام سوره‌ قرآن به زبان بندگان نازل شده است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمد (1 نفر)
  • نمل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی