شاعراین شعر کیه؟؟ نفسم گرفت ازاین شهر در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن

شاعراین شعر کیه؟؟ نفسم گرفت ازاین شهر در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی