در طول 24 ساعت شبانه روز ،چند لیتر خون از شش ها ی یک انسان به گردش در می آید؟

در طول 24 ساعت شبانه روز ،چند لیتر خون از شش ها ی یک انسان به گردش در می آید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی