گاسترین از کدام قسمت معده ترشح میشود؟

گاسترین از کدام قسمت معده ترشح میشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی