-یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط میکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن میکنند؟

-یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط میکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن میکنند؟

تاکنون 10 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کاندا (5 نفر)
  • آمریکا (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی