-یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط میکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن میکنند؟

-یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط میکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن میکنند؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آمریکا (1 نفر)
  • کاندا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی