عدد بعدی کدام گذینه است . 2 و 4 و8و 16

عدد بعدی کدام گذینه است . 2 و 4 و8و 16

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی