چرا کوسه ماهی ها اگر بی حرکت بمانند در دریا غرق میشوند؟

چرا کوسه ماهی ها اگر بی حرکت بمانند در دریا غرق میشوند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی