آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟

آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟

تاکنون 50 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دندان عقل (42 نفر)
  • دندان شیری (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی