آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟

آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دندان عقل (12 نفر)
  • دندان شیری (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی