آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟

آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟

تاکنون 74 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دندان عقل (60 نفر)
  • دندان شیری (14 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی