در جریان سفر محمود احمدی نژاد به جزیزه ابو موسی چه کشوری اعلام حاکمیت در مورد این جزیره را کرده است

در جریان سفر محمود احمدی نژاد به جزیزه ابو موسی چه کشوری اعلام حاکمیت در مورد این جزیره را کرده است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی