از عدد 1 تا 100 چند تا نه وجود داره ؟

از عدد 1 تا 100 چند تا نه وجود داره ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی