این بیت ازکیست؟ای غنچه خندان چراخون دردل مامیکنی خاری به خود میبندی ومارازسروامیکنی؟

این بیت ازکیست؟ای غنچه خندان چراخون دردل مامیکنی خاری به خود میبندی ومارازسروامیکنی؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی