مصحح قابوسنامه در دوره ی اخیر کیست؟

مصحح قابوسنامه در دوره ی اخیر کیست؟

تاکنون 11 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی (9 نفر)
  • مرحوم عباس اقبال (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی