دو قضیه که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند

دو قضیه که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی