اعتماد کردن به بعضی ها مثل فتح کردن اورست با دمپایی ابری می مونه کنایه از؟؟ (سعید 63)

اعتماد کردن به بعضی ها مثل فتح کردن اورست با دمپایی ابری می مونه کنایه از؟؟ (سعید 63)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی