مي دانيد كه عوامل زيادي در سرعت تبخير مايعات دخالت دارند.كدام گزينه سرعت تبخير را كم مي كنند ؟

مي دانيد كه عوامل زيادي در سرعت تبخير مايعات دخالت دارند.كدام گزينه سرعت تبخير را كم مي كنند ؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مساحت زياد - رطوبت هوا كم - باد كم (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی