کدامیک از متن های زیر ترجمه \\"تاریخ الحکمای قفطی\\" است؟

کدامیک از متن های زیر ترجمه \\"تاریخ الحکمای قفطی\\" است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی