این شعرازکیست؟؟ خاطره جنگ را فقط کشده شده گان دیده اند .

این شعرازکیست؟؟ خاطره جنگ را فقط کشده شده گان دیده اند .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی