مثل مقابل به چه چیزی اشاره دارد؟ استخوان نقره اندر شكم دارم طلا كه آتش در میان آب می گشت.

مثل مقابل به چه چیزی اشاره دارد؟ استخوان نقره اندر شكم دارم طلا كه آتش در میان آب می گشت.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی