رییس جمهور اسبق سوریه از حزب بعث سوریه چه نام داشت؟(جگرسفید)

رییس جمهور اسبق سوریه از حزب بعث سوریه چه نام داشت؟(جگرسفید)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی