نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداریم «نام یكی از فلزات» می‌شود؟

نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداریم «نام یكی از فلزات» می‌شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی