در بیت \\"جای دگر بنفشه یکی دسته بدروند....وین جایگه بنفشه به خرمن توان درود\\" کلمه \\"درود\\" به چه معنی به کار رفته است؟

در بیت \\"جای دگر بنفشه یکی دسته بدروند....وین جایگه بنفشه به خرمن توان درود\\" کلمه \\"درود\\" به چه معنی به کار رفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی