کدام یک از موارد زیر از کاربردهای رایانه در دنیای الکترونیک نیست؟

کدام یک از موارد زیر از کاربردهای رایانه در دنیای الکترونیک نیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی