تقریبا نصف جرم پوسته زمین از ترکیبات .......... تشکیل شده است.(س.ا.ل.ا.ر)

تقریبا نصف جرم پوسته زمین از ترکیبات .......... تشکیل شده است.(س.ا.ل.ا.ر)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی