پر نقطه ترین زبان دنیا؟

پر نقطه ترین زبان دنیا؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فرانسوی (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی