پر نقطه ترین زبان دنیا؟

پر نقطه ترین زبان دنیا؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فرانسوی (8 نفر)
  • روسی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی