پر نقطه ترین زبان دنیا؟

پر نقطه ترین زبان دنیا؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فرانسوی (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی