کدام کلمه رو اگر برعکس بنویسی همان می شود؟

کدام کلمه رو اگر برعکس بنویسی همان می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی