اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را 4 برابر کنیم، باقیمانده آن تقسیم:

اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را 4 برابر کنیم، باقیمانده آن تقسیم:

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 2 برابر می شود (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی