اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را 4 برابر کنیم، باقیمانده آن تقسیم:

اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را 4 برابر کنیم، باقیمانده آن تقسیم:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی