این بیت از کیست : دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را ... دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ؟؟

این بیت از کیست : دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را ... دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی