مجموعه اعداد حقیقی را با چه نشان میدهند؟

مجموعه اعداد حقیقی را با چه نشان میدهند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی