قناعت توانگر کند مرد را به چه معنی است ؟

قناعت توانگر کند مرد را به چه معنی است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی