آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دوچرخه (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی