آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

تاکنون 59 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کفش (39 نفر)
  • جوراب (20 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی