آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

تاکنون 12 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کفش (8 نفر)
  • جوراب (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی