آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست؟

آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قند (2 نفر)
  • برف (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی