آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست؟

آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست؟

تاکنون 29 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قند (20 نفر)
  • برف (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی