کوشش اولین وظیفه انسان است ازکیست؟

کوشش اولین وظیفه انسان است ازکیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی