کدام یک از برنامه های زیر جزء برنامه های مخرب نیست؟

کدام یک از برنامه های زیر جزء برنامه های مخرب نیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی