تاکنون بشر توانسته است....... عنصر را در طبیعت شناخته و....... عنصر دیگر را نیز به طور مصنوعی تهیه نماید.(س.ا.ل.ا.ر

تاکنون بشر توانسته است....... عنصر را در طبیعت شناخته و....... عنصر دیگر را نیز به طور مصنوعی تهیه نماید.(س.ا.ل.ا.ر

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی