ما و ما و نصف ما نصفه ای از نصف ما گر تو هم با ما شوی جملگی 100 میشویم: ما کدوم عدده ؟؟؟

ما و ما و نصف ما نصفه ای از نصف ما گر تو هم با ما شوی جملگی 100 میشویم: ما کدوم عدده ؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی