حال در زبان عربی مانند............در زبان فارسی است

حال در زبان عربی مانند............در زبان فارسی است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی