این سخن از كیست:نوروز روزی است كهقائم ما اهلبیت در آن ظهور میكند.

این سخن از كیست:نوروز روزی است كهقائم ما اهلبیت در آن ظهور میكند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی