بازده ماشین های درون سوز در بهترین وضعیت چند درصد است ؟

بازده ماشین های درون سوز در بهترین وضعیت چند درصد است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی