کدام اهنگ ساز با وجوده گوشایه نا شنوا اهنگ معروفی ساخت و حتی خود نشنید؟

کدام اهنگ ساز با وجوده گوشایه نا شنوا اهنگ معروفی ساخت و حتی خود نشنید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی