طبقه ي يك هاي كدام يك از اعداد زير هنگام با حروف نوشتن نوشته نمي شود؟

طبقه ي يك هاي كدام يك از اعداد زير هنگام با حروف نوشتن نوشته نمي شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی