پیدایش کدام کوه حاصل برخورد دو ورقه ی قاره ای نیست؟

پیدایش کدام کوه حاصل برخورد دو ورقه ی قاره ای نیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی